Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemene bepalingen:

Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door R.S. Dienstverlening verstrekte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen hem en zijn opdrachtgever.

Definitie:

In de algemene voorwaarden wordt onder `het werk` verstaan, de totaal overeengekomen te verrichte werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en indien van toepassing leveringen zoals beschreven in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten welke telkens door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd dient te worden alvorens R.S. Dienstverlening, hierna te noemen installateur, met de betreffende werkzaamheden aanvangt.

  1. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten:

De offertes, aanbiedingen en overeenkomsten welke vertrekt worden door de installateur zijn geheel vrijblijvend, vermelden de betalingswijze (14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld) en geven een inzicht in hoe de prijs tot stand is gekomen. Tevens wordt er vermeld of het zich om een vaste aanneemsom handelt of werk in regie. De door installateur verstrekte documenten (tekeningen, technische beschrijvingen e.d) zullen zo nauwkeurig mogelijk zijn maar zijn niet bindend. Voornoemde documenten blijven eigendom van de installateur en indien een opdrachtgever niet van een offerte, aanbieding of overeenkomst gebruik wenst te maken, dient deze de betreffende documenten te retourneren aan de installateur. De opdrachtgever wordt gewezen op de kosten die het maken van een offerte, aanbieding of overeenkomst met zich meebrengen en zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever mits anders overeengekomen. De offerte, aanbieding of overeenkomst zijn telkens voor 14dagen na datum geldig. Indien een opdrachtgever nadien gebruik wenst te maken van een offerte, aanbieding of overeenkomst zullen eventuele prijsverhogingen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever en dient de aangepaste offerte, aanbieding of overeenkomst ondertekend te worden geretourneerd aan de installateur alvorens wordt over gegaan tot de uit te voeren werkzaamheden.

  1. Totstandkoming van een offerte, aanbieding of overeenkomst:

Indien de opdrachtgever de offerte, aanbieding of overeenkomst welke verstrekt is door de installateur aanvaard komt de overeenkomst tot stand nadat de betreffende bescheiden door de opdrachtgever volledig zijn ondertekend en geretourneerd en indien van toepassing het eerste betalingstermijn door de installateur is ontvangen. Indien de opdrachtgever nalatig is in de betaling van de betalingstermijnen zoals vermeld in de offerte, aanbieding of overeenkomst is de installateur gerechtigd de werkzaamheden te staken totdat het betreffende betalingstermijn door de installateur is ontvangen.

  1. Uitvoering van de overeenkomst:

Verplichting van de installateur:

De installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken middels een verzekering zoals in zijn branche gebruikelijk is maar heeft tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) afgesloten waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen per aangenomen werk geldt als één gebeurtenis. De bescheiden van een degelijke verzekering kunnen door de opdrachtgever te allen tijde bij de installateur ter inzage worden opgevraagd.

De installateur werkt uitsluitend volgens de wettelijke voorgeschreven richtlijnen welke voor de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn. Indien voornoemde richtlijnen tijdens het verrichten van de werkzaamheden zoals omschreven in een offerte, aanbieding of overeenkomst wettelijk wordt aangepast en dit financiële gevolgen heeft voor de installateur zullen deze in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever kan de installateur in sommige gevallen de opdrachtgever dan wel door opdrachtgever aangewezen personen uitleg verschaffen betreffende het in werking stellen dan wel bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Op welke wijze en welk moment deze uitleg plaats vindt wordt bepaald door de installateur.

Verplichtingen van de opdrachtgever:

De opdrachtgever is verplicht om de te verrichte werkzaamheden zoals beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst mogelijk te maken binnen de reguliere werktijden van de installateur, rekening houdend met de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen en andere overheids- c.q. veiligheidsvoorschriften.

De opdrachtgever is verplicht alvorens de installateur met de betreffende werkzaamheden begint voor de benodigde, bescheiden (zoals vergunningen, ontheffingen e.d) zorg te dragen. Tevens dient de opdrachtgever te zorgen voor tijdige aansluitingen bij de plaatselijke nutsbedrijf en de benodigde energie t.b.v. de te verrichte werkzaamheden waarbij de aansluitkosten en het verbruik in rekening komen van de opdrachtgever. Indien wenselijk kan de installateur, mits binnen zijn vakgebied, de opdrachtgever advies geven.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de te verrichte werkzaamheden zoals beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst niet in gevaar komen dan wel vertraging oplopen door tussenkomst van uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen van derden (zoals bouwkundigen  e.d.) die niet tot de te verrichte werkzaamheden van de installateur horen. Indien er om welke reden dan ook door toedoen van de opdrachtgever toch vertraging in de te verrichte werkzaamheden zou komen, dient de opdrachtgever de installateur hiervan per omgaande van op de hoogte te brengen, de eventueel voortvloeiende schade van een dergelijke vertraging komt voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig aanwezig zijn van goedgekeurde en veilige hulpwerktuigen voor het uitvoeren van zware, voor de te verrichte werkzaamheden benodigde materialen en voor bereikbaarheid van c.q. toegangswegen naar de plek waar de te verrichte werkzaamheden dienen plaats te vinden.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade- c.q. verlies van en aan materialen, onderdelen en gereedschap welke vereist zijn voor de te verrichte werkzaamheden, mits hij verantwoordelijk is voor de bewaking van voornoemde zaken. Tevens is hij verantwoordelijk voor de schade welke veroorzaakt kan worden door gebreken, ongeschiktheid of voor het niet of niet tijdig leveren van zaken die van hem afkomstig zijn.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door fouten in de door hem aangeleverde bescheiden zoals onder andere tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Indien de opdrachtgever tijdens de te verrichte werkzaamheden gebruik wenst te maken van derden (door hem aangewezen hulppersonen, nevenaannemers en diens hulppersonen) is hij aansprakelijk voor het niet of onkundig nakomen van hetgeen bepaald in de offerte, aanbieding of overeenkomst. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan de te verrichte werkzaamheden welke te wijten is aan onrechtmatige daden van voornoemde personen.

Indien de opdrachtgever het ontwerp en/of de gekozen materialen waarin de opdrachtgever een keuze heeft (zoals bijv. het merk van een airco, de grootte hiervan) heeft goedgekeurd draagt hij het risico voor het ontwerp en/of de gekozen materialen waarin de opdrachtgever een keuze heeft (zoals bijv. het merk van een airco, de grootte hiervan, kleurkeuze in materialen) welke afkomstig is van de installateur. Tevens vrijwaart de opdrachtgever de installateur voor alle aanspraken van derden op schade als gevolg van inbreuk op eigendomsrechten van voornoemd voorwerp.

De opdrachtgever staat de installateur toe naamsaanduiding c.q. reclame op het werkterrein dan wel het afgeleverde werk te plaatsen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd personeel van de installateur werkzaamheden anders dan beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst te laten verrichten.

Verrekening van meer- dan wel minderwerk:

De opdrachtgever is telkens op de hoogte van de aard en conditie van de werkplek waar de installateur de betreffende werkzaamheden zoals overeengekomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst zal verrichten. Indien zich een situatie voordoet waarin moet worden afgeweken van de beschreven werkzaamheden zal dit te allen tijde plaats vinden in overleg met de opdrachtgever en zal er worden gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing die het dichts in de buurt van het budget van voornoemde offerte, aanbieding of overeenkomst ligt. Het prijsverschil komt voor rekening van de opdrachtgever. Echter, het verschil mag niet meer zijn dan 15% van de totale aanneemsom. Er wordt enkel gesproken over minderwerk, wanneer in samenspraak tussen de opdrachtgever en de installateur besloten wordt werkzaamheden zoals beschreven in de offerte, aanbieding of overeenkomst niet uit te voeren. Verrekening van het minderwerk zal plaatsvinden bij de eindafrekening. De installateur is niet verplicht een nieuwe offerte, aanbieding of overeenkomst toe te sturen wanneer alle te verrichte extra werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever zullen plaatsvinden. De opdrachtgever is verplicht om eventueel meerwerk dat in mondeling overleg met de installateur besloten is, op verzoek van de installateur schriftelijk te bevestigen. Verrekening van het meerwerk zal plaatsvinden bij de eindafrekening.

Kostenverhogende omstandigheden:

Wanneer er onverhoopt kostenverhogende omstandigheden ontstaan, stelt de installateur de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Eventueel kostenverhogende omstandigheden die de installateur door derden wordt opgelegd zullen worden verrekend als meerwerk.

  1. Betaling:

Zekerheid:

De installateur is te allen tijde gerechtigd enige zekerheid van de opdrachtgever te verlangen indien hij tijdens de te verrichte werkzaamheden vermoedt dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de opdrachtgever weigert deze zekerheid te verschaffen is de installateur zonder gerechtelijke tussenkomst bevoegd de offerte, aanbieding of overeenkomst te beëindigen. Alle tot dan toe gemaakte kosten door de installateur zullen direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht en als dan volledig opeisbaar zijn.

Risicoregeling:

Alle prijzen zijn in Euro´s en exclusief BTW en verwijderingsbijdrage(n) mits anders vermeld. Indien tijdens de te verrichte werkzaamheden zoals overeenkomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst blijkt dat er wettelijke loonkosten wijzigen of materiaal prijswijzigingen zijn dient de installateur de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen en is hij gerechtelijk bevoegd het verschil in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De installateur zal hierbij aantonen dat de prijsstijgingen zich na de opdrachtverstrekking hebben voorgedaan.

Betaling:

Betaling door de opdrachtgever geschiedt zoals overeengekomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst zonder recht op korting of verrekening. Indien vooruitbetaling is vereist dient deze na het sluiten van de offerte, aanbieding of overeenkomst per ommegaande door de opdrachtgever te worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de installateur. Indien er meerwerk in rekening wordt gebracht dient de opdrachtgever na ontvangst van de factuur deze per ommegaande bij te schrijven op het bankrekeningnummer van de installateur. Alle overige in rekening gebrachte facturen dienen binnen 14 dagen na datum van de verzonden facturen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de installateur.

Verzuim opdrachtgever:

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de installateur gerechtelijk bevoegd de te verrichte werkzaamheden en de garantie te schorsen en de als dan openstaande vordering op de opdrachtgever uit handen te geven aan een incassobureau. De daaraan verbonden hoge buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan kan de installateur rente in rekening brengen. Voornoemde rente is gelijk aan de als dan bepaalde wettelijke rente verhoogd met 2%. De gedane betaling door de opdrachtgever wordt telkens op de langst openstaande factuur in mindering gebracht ook al vermelde de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op later verzonden facturen.

Eigendomsvoorbehoud:

De installateur blijft eigenaar van alle materialen en goederen die betrekking hebben op de overeengekomen offerte, aanbieding of overeenkomst zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met inbegrip van de kosten die de opdrachtgever in verband met zijn betalingsachterstand verschuldigd mocht worden.

  1. Garantie:

De installateur verplicht zich gebreken die ten tijde van de te verrichte werkzaamheden al aanwezig waren maar eerst na zes (6) maanden zichtbaar worden kosteloos te herstellen. Echter, voornoemde verplichting geldt slechts als ten tijde van de oplevering de gebreken redelijkerwijs niet waarneembaar waren zowel door de opdrachtgever als door de installateur en zich de gebreken onder normale bedrijfsomstandigheden en bij het juiste gebruik van de opdrachtgever vertonen.

Het kosteloos herstellen van de gebreken geldt niet als blijkt dat er onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever is gepleegd als blijkt dat er sprake is van onkundig gebruik van de verrichte werkzaamheden als blijkt dat er veranderingen zijn aangebracht aan het verrichte werk zonder schriftelijke toestemming van de installateur als blijkt dat de gebreken zijn ontstaan door in opdracht van de opdrachtgever aan derden uitgevoerde reparaties c.q. onderhoud als blijkt dat de gebreken te wijten zijn aan de tekening, bestekken, uitvoeringsvoorschriften, constructies, berekeningen e.d. die ten tijde van de te verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever zijn aangeleverd.

De opdrachtgever heeft recht op het kosteloos herstellen van eventuele gebreken indien hij direct na het waarnemen van het gebrek contact opneemt met de installateur om hem hiervan op de hoogte te brengen, aan te tonen dat de gebreken ontstaan zijn door het niet goed c.q. vakkundig uitvoeren van de te verrichte werkzaamheden en vervolgens alle medewerking verleent aan de installateur om de gebreken binnen een redelijke tijd te herstellen. Alle onderdelen die door de installateur worden vervangen worden na vervanging eigendom van de installateur. Als tijdens het kosteloos herstel blijkt dat de kosten die gemaakt moeten worden door de installateur niet in verhouding staan met het belang voor de opdrachtgever bij herstel heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding. Echter, deze zal nooit hoger zijn dan de aanneemsom van de overeengekomen offerte, aanbieding of overeenkomst.

  1. Aansprakelijkheid installateur:

Vóór oplevering:

De installateur hersteld kosteloos schade aan de te verrichte werkzaamheden die zijn ontstaan alvorens de te verrichte werkzaamheden zijn opgeleverd mits de schade niet door hem dan wel zijn personeel is veroorzaakt en indien de opdrachtgever voor zover deze verantwoordelijk is voor bewaking van goederen, materialen en gereedschap op de plek waar de werkzaamheden plaats vinden in gebreke is gebleven. De installateur is aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door de uitvoering van zijn personeel van de te verrichte werkzaamheden (garantie werkzaamheden) zoals overeengekomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst aan personen en andere zaken dan de te verrichte werkzaamheden mits zijn aansprakelijkheid wordt gedekt door zijn verzekering.

Ná oplevering:

Na oplevering van de verrichte werkzaamheden is de installateur niet langer aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen anders dan vermeld in de bovenstaande garantiebepalingen. Indien de tekortkomingen vallen binnen hetgeen vermeld in voornoemde garantiebepalingen is de installateur slechts aansprakelijk indien de gebreken worden gedekt door zijn verzekering.

Overmacht:

In geval van overmacht (hieronder wordt verstaan het niet of niet tijdig aanleveren van materialen door leveranciers van de installateur, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbrekingen door personeel van de installateur of het personeel van zijn leveranciers, verlies van te verwerken materialen of goederen, import- en handelsverboden) is de installateur gerechtigd de te verrichte werkzaamheden voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten of de onvoltooide werkzaamheden te beëindigen zonder dat de installateur tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Alle tot dan toe gemaakte kosten door de installateur zullen als dan meteen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Oplevering:

De levertijd zoals overeengekomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst zal door de installateur zo veel mogelijk worden aangehouden maar kan door de opdrachtgever niet als einddatum worden gehouden. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de einddatum mogelijk niet kan worden gehaald dient de installateur te allen tijde een en ander te overleggen met de opdrachtgever.

De te verrichte werkzaamheden zullen worden beschouwd als zijnde opgeleverd als de installateur de opdrachtgever heeft gemeld dat de werkzaamheden voltooid, getest en bedrijfsklaar zijn en de opdrachtgever deze heeft goedgekeurd c.q. aanvaard.

Kleine gebreken die binnen de garantieperiode van de voltooide werkzaamheden kunnen worden hersteld en het functioneren van de te verrichte werkzaamheden niet beïnvloeden zullen de oplevering niet in de weg staan.

Indien de te verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever zijn goedgekeurd en aanvaard is de installateur niet langer aansprakelijk voor gebreken die door de opdrachtgever tijdens de oplevering redelijkerwijs had moeten worden ontdekt en gaat het risico van de te verrichte werkzaamheden over van de installateur naar de opdrachtgever.

Ontbinding van de offerte, aanbieding of overeenkomst:

De installateur is zonder rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling bevoegd de overeengekomen te verrichte werkzaamheden meteen op te schorten c.q. te beëindigen als blijkt dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd en deze aan hem is verleend, failliet is verklaard, zijn faillissement heeft aangevraagd, zijn verplichtingen aan de installateur niet is nagekomen of op enige tijd tijdens de te verrichte werkzaamheden blijkt dat hij deze niet kan nakomen. Beëindiging van de offerte, aanbieding of overeenkomst dient door de installateur schriftelijk te worden verteld zonder dat hij gehouden kan worden aan enige garantie c.q. schadevergoeding. Alle tot dan toe gemaakte kosten door de installateur zullen direct aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en als dan volledig opeisbaar zijn.

Omvang van de schadevergoeding:

Indien blijkt dat de schade geleden door de opdrachtgever wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de installateur zal de vergoeding echter niet meer bedragen dan het totaalbedrag van het eigen risico en de door de verzekering uitgekeerd schadevergoeding. Voor schade aan de opdrachtgever anders dan beschreven in voornoemde artikelen is de installateur nimmer aansprakelijk mits de schade het gevolg is van opzet of door grove schuld van de installateur dan wel personeel. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na oplevering blijk geeft aan de geleden schade c.q. gebreken zoals in voornoemde artikelen omschreven komt elke aanspraak op vergoeding of herstel te vervallen. Uitgezonderd de geldende garantie op sanitair, hang- en sluitwerk, de cv-installatie en/of airco units.

Slotbepaling:

Op alle offertes, aanbiedingen of overeenkomsten van de installateur is het Nederlandse recht van toepassing. Indien er een geschil is tussen opdrachtgever en de installateur zal deze worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en –handel. De installateur is bevoegd het geschil te laten beslechten door een gewone rechter mits de rechtbank hiertoe bevoegd is door de rechtbank of het arrondissement in de plaats waar de installateur is gevestigd